Istotą usługi jest sprzedaż wierzytelności, wiążąca się z trwałym wstąpieniem przez INTER PARTES w rolę wierzyciela. Propozycja ta skierowana jest do podmiotów, które w krótkim okresie czasu chcą poprawić swoją kondycję finansową, poprzez przeniesienie wierzytelności w zamian za ustalone wynagrodzenie. Sprzedając wierzytelność Klient nie ponosi ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Dodatkową korzyścią wynikającą ze sprzedaży wierzytelności trudnościągalnych, przez przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość, jest zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników.

INTER PARTES oferuje nabycie wierzytelności zarówno niewymagalnych, jak i wymagalnych, w tym trudnościągalnych oraz tych, w stosunku do których egzekucja została umorzona jako bezskuteczna. 

Zalety usługi:

  • natychmiastowa poprawa płynności finansowej
  • brak kosztów windykacji należności
  • brak ryzyka niewypłacalności  dłużnika
  • zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników