Wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem przedawnia się z upływem lat 10, przy czym każdorazowe wszczęcie egzekucji przerywa bieg tego terminu. Dzięki temu, czas działa na korzyść wierzyciela, który zachowuje wierzytelność powiększaną o stale narastające odsetki. 

Ponadto, wraz z upływem czasu częstokroć  następuje poprawa stanu majątkowego dłużnika, co oznacza, że stwierdzony uprzednio stan jego niewypłacalności, nie musi mieć charakteru trwałego.

Po przekazaniu sprawy umorzonej z uwagi na brak majątku dłużnika, INTER PARTES przystępuje do ustalenia aktualnych danych teleadresowych oraz sytuacji życiowej i majątkowej dłużnika. Dzięki ścisłej współpracy z kancelariami komorników sądowych, w toku prowadzonej egzekucji, INTER PARTES gwarantuje ustalenie majątku dłużnika w sposób najbardziej odpowiadający rzeczywistemu. Umiejętne wykorzystywanie dostępnych narzędzi egzekucyjnych sprawia, że odzyskanie należności, co do której stwierdzono bezskuteczność prowadzonej egzekucji, staje się możliwe.

Zalety usługi:

  • odzyskanie należności uznanej  za nieściągalną
  • możliwość odzyskania wraz  z należnością główną także odsetek narastających  przez wiele lat
  • niski koszt wdrożenia procedury windykacyjnej
  • szansa osiągnięcia znacznych korzyści finansowych