W ramach świadczonych usług, w zależności od oczekiwań i potrzeb naszych Klientów, proponujemy dwa modele odzyskiwania należności – windykację polubowną oraz windykację z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony prawnej (windykacja sądowa i komornicza).

Proponujemy następujące formy świadczenia usług windykacyjnych:

 • Odzyskiwanie należności w imieniu Klientów i na ich rzecz
 • Powierniczy przelew wierzytelności
 • Zakup wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych
 • Windykacja należności, co do których egzekucja okazała się bezskuteczna

Z  punktu widzenia kolejności podejmowanych czynności oraz oczekiwań Klientów, proces odzyskiwania należności można podzielić na następujące etapy:

 • Windykacja polubowna
 • Windykacja sądowa
 • Windykacja komornicza

ETAP 1 - Windykacja polubowna

Jej celem jest doprowadzenie do jak najszybszej spłaty należności bez wszczynania postępowania sądowego, co pozwala zachować dobre relacje z kontrahentami, mającymi problemy z terminową spłatą należności.

Na tym etapie zapewniamy:

 • nawiązaniu oraz utrzymywaniu stałych kontaktów telefonicznych z dłużnikiem, jak również kierowaniu ponagleń i wezwań do zapłaty
 • uzyskaniu potwierdzenia salda lub uznania długu przez dłużnika
 • ustaleniu harmonogramu spłaty należności i monitorowaniu jego terminowej realizacji
 • uzyskaniu zabezpieczenia spłaty należności, w formie weksla, poręczenia osoby trzeciej, przystąpienia do długu przez osobę trzecią, dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika lub osobę trzecią
 • ustaleniu miejsca zamieszkania dłużnika, faktu, formy oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, pełnienia funkcji w organach spółek oraz innych jednostek organizacyjnych
 • orientacyjnym ustaleniu stanu majątkowego dłużnika

W przypadku braku zapłaty należności na etapie polubownym, doradzamy Klientom skorzystanie z dostępnych środków ochrony prawnej, przez co należy rozumieć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

ETAP 2 - Windykacja sądowa

Jej celem jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia potwierdzającego istnienie należności, które otwiera drogę do przymusowej realizacji obowiązku zapłaty przez dłużnika. Etap ten ma również na celu zabezpieczenie odzyskiwanych należności przed przedawnieniem. Wszczęcie postępowania sądowego przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń, zaś uzyskane orzeczenie umożliwia skuteczne egzekwowanie należności przez okres co najmniej 10 lat.

Na tym etapie zapewniamy:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, od wytoczenia powództwa do uzyskania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
 • aktywny udział profesjonalnego pełnomocnika w posiedzeniach sądowych
 • ograniczenie do niezbędnego minimum uczestnictwa naszych Klientów w postępowaniu sądowym

ETAP 3 - Windykacja komornicza

Jej celem  jest przymusowa realizacja uzyskanego w sprawie orzeczenia. Etap ten jest konsekwencją braku dobrowolnej zapłaty należności przez dłużnika po wydaniu orzeczenia zasądzającego świadczenie na etapie sądowym. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego również przerywa bieg terminu przedawnienia zasądzonych roszczeń.

Na tym etapie zapewniamy:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego
 • aktywny udział profesjonalnego pełnomocnika we wszystkich czynnościach postępowania egzekucyjnego, w tym także w czynnościach podejmowanych w miejscu zamieszkania, prowadzenia działalności lub w siedzibie dłużnika
 • poszukiwanie majątku dłużnika we współpracy z komornikiem sądowym, z wykorzystaniem narzędzi dostępnych organom egzekucyjnym

Jeżeli należności nie uda się odzyskać, z uwagi na bezskuteczność egzekucji, nie oznacza to, że nieściągalność ma charakter trwały. Z naszej praktyki wynika, że wiele należności udaje się odzyskać w późniejszym okresie, z uwagi na poprawę stanu majątkowego dłużnika.