Pieczęć prewencyjna

Umieszczenie pieczęci na wybranych rachunkach lub fakturach sygnalizuje objęcie danej należności monitoringiem płatności. Pieczęć zawiera w swej treści czytelną informację, że terminową zapłatę należności nadzoruje wyspecjalizowany podmiot. 

Dodatkowo, treść pieczęci stanowi swoiste wezwanie do zapłaty, odnoszące skutek wobec kontrahentów płacących należności z opóźnieniem. Jednocześnie w świadomości kontrahenta uchybiającego terminowi płatności pojawia się komunikat o możliwości zastosowania sankcji w przypadku braku zapłaty w terminie. Podmiot korzystający z pieczęci prewencyjnej postrzegany jest przy tym jako przedsiębiorca dbający o utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej.

Na podstawie opinii naszych Klientów możemy stwierdzić, że stosowanie pieczęci prewencyjnej przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększenia dyscypliny płatniczej kontrahentów.

Opracowanie procedur usprawniających odzyskiwanie należności

Celem usługi jest wprowadzenie u Klientów procedury tworzenia i obiegu dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia windykacji należności. Wprowadzenie nowych procedur poprzedzone jest analizą dotychczasowych, wskazaniem ich ewentualnych niedoskonałości oraz zaproponowaniem rozwiązań sprawdzonych przez INTER PARTES.

Prawidłowo sporządzona dokumentacja handlowa zabezpiecza interes Klienta poprzez skrócenie czasu przygotowania i przekazania sprawy do windykacji, obniżenie kosztów ewentualnego procesu, przy jednoczesnym zwiększeniu szans na jego wygranie oraz odebranie argumentów niepłacącemu kontrahentowi.

Weryfikacja kontrahentów

Przystępując do współpracy z nowym, nieznanym kontrahentem, celowe jest zapoznanie się z historią i aktualną sytuacją finansową przyszłego partnera handlowego. Uzyskana wiedza umożliwi prawidłową ocenę ewentualnego ryzyka oraz zastosowanie odpowiednich form zabezpieczenia. Brak weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta może doprowadzić do znacznego oddalenia w czasie odzyskania należności.

Swoim Klientom oferujemy ocenę sytuacji kontrahentów z punktu widzenia bezpieczeństwa współpracy poprzez ustalenie występowania czynników ryzyka niewypłacalności.

INTER PARTES zapewnia  weryfikację i ustalenie aktualnych danych adresowych kontrahenta, jego struktur właścicielskich, sposobu oraz osób uprawnionych do reprezentacji, a także ewentualnego objęcia kontrahenta postępowaniem upadłościowym.